دریافت


من با مخالف نیستم، اما معتقدم باید دل را به نقطه های امید بخش سپرد نه به نقطه های