به نام خدا
روحانی شخصیت مستبد و دیکتاتوری دارد و به هیچ وجه تاب تحمل صدای مخالفین و منتقدین را ندارد .
دشنام ها و تحقیر ها ، تهمت ها و اتهاماتی که روحانی به منتقدین خود نسبت داده و روزنامه ها و وب سایت هایی که بدون محاکمه تعطیل شدند ادعای ما را در مورد مستبد بودن روحانی تایید می کند .
روحانی به دنبال تاسیس هیات دولتی بود که مطیع بی چون و چرایش باشد و به همین دلیل برای تشکیل دولت به سراغ افرادی رفت که خط فکری یکسانی داشته باشند و با او هم سو و هم عقیده باشند.
روحانی برای محکم کاری افرادی را برگزید که دوران میان سالی را گذرانده باشند و بیشتر از 60 سال سن داشته باشند .
اما چرا روحانی از جوانان و یا افراد میانسال در کابینه خود استفاده نکرد ؟
جوانان به خاطر زمان زیادی که از عمرشان باقی است ، اهل ریسک کردن هستند و تلاش می کنند که در کار خود پیشرفت کنند و نامشان به نیکی بر زبان مردم آورده شود .
جوان تا زمانی که مطلبی برایش ثابت نشود اورا نمی پذیرد و به همین خاطر است که هر دستوری و حکمی را به سادگی قبول نمی کند و به دنبال اثبات قابلیت هایش است و بر آرمان هایش واعتقاداتش استوار است و این خصوصیات با روحیه روحانی در تضاد است و او تاب تحمل چنین همکارانی را ندارد .
روحانی افرادی را به مجلس معرفی کرد که به خاطر سن وسالشان عافیت طلب هستند و از تنش و استرس دوری می کنند و پذیرفتن دستوری مخالف اعتقاداتش را بهتر از پایداری از آرمان و اعتقادش می داند .
افراد مسن نسبت به جوانان از انرژی کمتری برخوردار هستند و نیاز به استراحت بیشتر دارند ، این افراد به خاطر سن و سالشان با بیماری های زیادی دست و پنجه نرم می کنند ، پوکی استخوان ، چربی خون ، دیابت ، فشار خون ، بیماری های قلبی و تنفسی و...
نیروی این افراد برای اداره و مدیریت یک وزارت خانه بسیار کم است و نمی توانند که مجموعه تحت مدیریت خود را هدایت کنند و این نقیصه باعث ایجاد هرج و مرج می شود و در آخر به عدم کارایی و فعالیت وزارت خانه منجر می شود و به عینه مردم شاهد این انفعال و رخوت در وزارت خانه ها هستند .
پیرمرد های کابینه روحانی
وزیر آموزش و پرورش       علی اصغر فانی 61 سال
وزیر ارتباطات                 محمود واعضی   63 سال
وزیر اطلاعات                    علوی              61 سال
وزیر خارجه                      ظریف              56 سال
وزیر اقتصاد                      ظیب نیا           58 سال
وزیر بهداشت                   هاشمی          56 سال
وزیر کار                          ربیعی              61 سال
وزیرجهادکشاورزی            حجتی            61 سال
دادگستری                     پور محمدی       57 سال
وزیر دفاع                        دهقان            60 سال
وزیر راه                          آخوندی           59 سال
وزیر صنعت و تجارت         نعمت زاده        71 سال
وزیر علوم                      فرهادی            67 سال
وزیر فرهنگ                   جنتی              67 سال
وزیر کشور                     فضلی             57 سال
وزیر نفت                       زنگنه              63 سال
وزیر نیرو                       چیت چیان       61 سال
وزیر ورزش                    گودرزی           62 سال

مجموع سن وزرای دولت روحانی 1101سال
میانگین سن وزرای کابینه روحانی 62 سال
میانگین سنی 62 برای کشوری که جوانان متخصص بیکار فراوانی دارد یعنی فاجعه .
تاوان کهن سالی اعضای کابینه که موجب انفعال و رخوت دولت بیکاره روحانی شده است را مردمی میدهند که اورا با هزار یک امید به پاستور فرستادند و همان افراد از روحانی متنفر شده اند .