بدعتیان را بشناسیم و از آنان غافل نشویم که در کمین امامان نشسته اند .
اینان دشمنان ولایت هستند ، اینان مدت هاست در کمین هستند و منتظر لغزش من و تو ولایت مدارهستند .
نکند که من نکند که تو از امام خود غافل بشویم و اورا در میان این چنین کفتار هایی تنها بگذاریم .
اینان مدت هاست که دندان تیز کرده اند برای امام ما ، نکند که او را مطیع نباشیم و مجال عرض اندام به اینان بدهیم .
اینان زخم خورده عدالت امام ما هستند ، اینها امام ما را مانع دست درازی هایشان می دانند ، امام ما هرگز نگذاشت که این کفتار ها بر ملت دیکتاتور شوند و هر غلطی که می خواهند انجام دهند ، اینان از امام ما می ترسند و نمی توانند با او پنجه در پنجه شوند .
اینان همه کفتار ها را جمع کردند و با تمام توان به جنگ با امام ما و رهروانش رفتند ، اینان فتنه برپا کردند به امید شکست امام ما ولی دست از پا دراز تر مغلوب تدبیر و شجاعت و هوش سرشار امام ما شدند .
اینان در پشت نقاب رویشان و خنده ملیحشان خویی دد منشانه دارند .
اینان مدت هاست که بنده شیطان شده اند و دل خود را مال آمال کینه و عقده و رشک و حسادت کرده اند .
  ابن زیاد ، عمر سعد ، شمر ، حرمله منفورترین خلق خداوند هستند که بهترین خلق خدا را با عداوت کینه و بغض سلاخی کردند و خود را تا ابد ملعون تاریخ و انسانیت کردند .
این ملعونین شمشیر از روی بستن و دشمنی خود را فریاد زدند و  در میدان جنگی نا برابر و به دور از انسانیت و شرف و مردانگی خون بهترین خلق خدا را ریختند و سرش را بر نیزه کردند .
اما کفتار های ضد ولایت ، شیوه معاویه و عمر عاص را در پیش گرفتند .
اینان شمشیر به دست ندارند و خنجری در آستین و جام زهری به دست و ارداتی منافقانه دارند ، اینان می خواهند خنجر خود را بر گلوی مولا بگذارند و او را مجبور به نوشیدن جام زهرآگین کنند و این نیت پست و کثیف کفتار های منافق حاصل نمی شود مگر به غفلت من و تو ولایت مدار .
یا علی