از زمانی که روحانی با آن همه عوام فریبی و دروغ و نیرنگ و وعده های صد من یه غاز وارد ساختمان پاستور شد هر گاه که مردم و یا منتقدین به عملکرد او ایراد وارد می گرفتند و از روحانی بابت انفعال دولت و ناکار آمدی مدیریت وی پاسخ می خواستند روحانی برای پنهان کردن کرور کرور ایراد و کمو کاستی ها دهان به دشنام و تحقیر و تهمت باز می کرد .
اما مدتی است که مردم و متقدین به تهمت ها و تحقیر ها و دشنام های او و حتاکی خو گرفتند و با همه بی ادبی های روحانی بازهم بر مطالبات خود از این دولت بیکاره اصرار دارند .
عمده انتقاد منتقدین به روحانی در مورد مذاکرات هسته ای ، به کار گیری عوامل فتنه در دولت ، استفاده از وزرای نا کارآمد و کهن سال ، تصمیمات اشتباه در عرصه اقتصادی و در آخر سیاست خارجی دولت تزویر و ریا است .
اما روحانی این بار برای ساکت کردن منتقدین به آنها تهمت منافق زده است .
منتقدین دولت روحانی منافقینی هستند که قرار است سال 67 را تکرار کنند ، آنها میخواهند با استفاده از کاهش قیمت نفت و تهدیدات امنیتی منطقه تیم مذاکرات هسته ای را تحت فشار قرار دهند .
این ادعای روحانی اوج ساده انگاری اورا نشان میدهد و خبر از این سر میدهد که جناب فریدون هیچ شناختی از مردم کشورش ندارد و نمیداند اقبال نسبت به او و دولتش روز به روز در بین مردم کم میشود و کار به جایی رسیده که کمتر کسی به سخنان روحانی اعتمادو اعتقاد داشته باشد .
این بی اعتمادی نتیجه دروغ ها و تهمت های روحانی به مردم است .

روحانی همان راهی را در پیش گرفته که مقامات شیطان بزرگ آمریکا بیش از 100 سال است از آن روش استفاده کردند و با نخ نما شدن این تاکتیک کثیف سیاسی به دنبال پیدا کردن راه جدیدی برای عوام فریبی و کنترل اذهان جهانیان هستند .

روحانی نمی داند که تزویر و ریا و نیرنگ هایش اثری بر مردم ایران ندارد و بهتر است چون ارباب خود به دنبال راهی دیگر باشد .